Over CLC Leuven

Welkom bij CLC Leuven

We zijn blij en vereerd dat je meer wil weten over onze kerk! We appreciëren het dat je de tijd neemt om onze website te bezoeken. Dit is een uitstekende manier om te ontdekken wie we zijn en wat we jou te bieden hebben.

CLC Leuven is een eigentijdse kerk waar je God kan leren kennen en mensen kan ontmoeten. Als kerk zijn we lid van de Federale Synode van de Protestantse en Evangelische kerken, één van de door de overheid erkende erediensten (geloofsovertuigingen) in België. We zijn een kerk met mensen van uiteenlopende achtergronden die allemaal ontdekt hebben hoe een leven met God voor voldoening kan zorgen. Niemand van ons is perfect en iedereen die meer wil weten over het geloof is welkom.

Onze wens voor jou is dat ook jij een leven met voldoening kan gaan leiden door God te leren kennen, vrijheid te vinden, je doel in dit leven te ontdekken en het verschil te kunnen gaan maken. Daarnaast wensen we je ook eerlijke en authentieke vriendschappen toe waar je jezelf kan zijn en niemand moet zijn.

Ons doel als kerk is om mensen dichter bij God te brengen. We proberen mensen en gezinnen in contact te laten komen met Gods liefde. Daarom bieden we je op zondag een veilige plaats waar je vrijblijvend kan ontdekken wat geloven is, hoe een kerk er in de 21ste eeuw uitziet en wat God voor jou kan betekenen. Geniet er van de muziek en op de Bijbel gebaseerde boodschappen vol relevante en praktische tips voor je dagelijks leven terwijl de kinderen zich amuseren in hun eigen samenkomst.

Samen streven we ernaar om een kerk te zijn zoals de Bijbel ze beschrijft: met relevante boodschappen, met oprechte vriendschappen, met gebed en meelevende zorg voor mensen in nood. We dromen van een kerk die haar stad beïnvloedt en bemoedigt.

We zouden het geweldig vinden om je op zondag te verwelkomen als onze gast. Kom gerust eens vrijblijvend langs, geniet van de sfeer en voel je thuis.

Aarzel zeker niet ons te contacteren indien je vragen zou hebben.

Tot binnenkort!

Yannick & Christine

Pastors CLC Leuven

Ons doel

Ons doel als kerk is om mensen dichter bij God te brengen. We proberen mensen en gezinnen in contact te laten komen met Gods liefde zodat ze een leven van voldoening kunnen leiden.

Ons doel is gebaseerd op twee zaken die Jezus onderwees:

Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.» Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.»
(Matteüs 22:37-39 Bijbel in Gewone Taal)


Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb.
(Matteüs 28:19-20 Bijbel in Gewone Taal)

CLC Leuven wil mensen dichter bij God brengen:

 • Door God te eren met ons leven;
 • Door hen het goede nieuws van het Evangelie te delen;
 • Door hen in contact te brengen met andere christenen om betekenisvolle relaties op te bouwen;
 • Door hen te leiden naar een leven van voldoening;
 • Door hen te helpen om het verschil te maken in de levens van anderen.

Wat we geloven

Op deze pagina vind je onze geloofsovertuigingen. Zij beschrijven hoe wij God, Jezus, de Bijbel, de mens en vele andere significante aspecten van ons geloof zien.

Hoewel onze aanpak alles behalve traditioneel is, zijn we dat wel in onze theologische standpunten. Als kerk hebben we essentiële geloofsovertuigingen waar we het eens over zijn. In de niet-essentiële overtuigingen, kiezen we voor vrijheid. Maar bovenal tonen we liefde in al onze overtuigingen.


De Bijbel – God schreef een boek.

De Bijbel is geschreven door mensen maar onder de bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest. Omdat de Bijbel door God geïnspireerd is, is het volledig betrouwbaar, onfeilbaar als Gods waarheid, gezaghebbend en nog steeds relevant voor het dagelijks leven. De Bijbel is de manier waarop God Zijn wil bekend maakt aan de mens. Het geeft de gelovige richting in geloof en daden.
(Psalm 12:7, 119:105, 160; 2 Timoteüs 3:15-17; 2 Petrus 1:20-21)

Goddelijke drie-eenheid – 3-in-1.
God heeft altijd al bestaan en dit in een relatie met zichzelf. God is 1 maar bestaat uit 3 verschillende personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Elk lid van de drie-eenheid heeft andere functies maar ze hebben elk wel dezelfde kracht en autoriteit.
(Deuteronomium 6:4; Psalm 90:2; Matteüs 3:16-17, 28:19; Marcus 1:9-11; Johannes 14:16; 2 Korintiërs 13:13, 1 Johannes 5:7)

De Vader – God is machtig, God is goed.
God is machtig: Hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, onveranderlijk, rechtvaardig, volledig ons vertrouwen waard en bovenal heilig. Hij is de schepper en heerser van het universum. God is goed: Hij is onze Vader. Als Vader is God liefdevol, meevoelend, genadig en trouw t.o.v. Zijn mensen en Zijn beloften.
(Genesis 1:1, 26-27; Exodus 34:6; Leviticus 19:2; Numeri 23:19; Deuteronomium 7:9, 32:4; Psalm 86:15, 119:137, 136:1, 139:1-12, 147:5; Spreuken 15:3; Jeremia 23:24; Maleachi 3:6; Johannes 3:16; 1 Korintiërs 1:9; 2 Timoteüs 2:13; 1 Johannes 4:8)

De Zoon – God werd mens.
Jezus is de Zoon van God. Hij werd geboren uit de maagd Maria door de Heilige Geest. Wanneer Jezus op de aarde verbleef was Hij 100% mens én 100% God. Hij is de enige weg om mensen terug te brengen in een relatie met God. Hij leefde als enige een perfect leven zonder zonden zodat Hij een plaatsvervanger kon zijn voor de straf die wij verdienden: de dood. Hij stond na 3 dagen op uit de dood om Zijn macht en overwinning over zonde en dood te laten zien. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen in al Zijn macht en glorie.
(Jesaja 7:14, 9:5; Matteüs 1:18-23; 3:17; 8:29; 14:33; 16:16; 28:5-7; Lucas 24:46-47; Johannes 1:1, 11:25-27, 14:10-30; Handelingen 1:9-11, 7:55-56; Romeinen 1:2-4; 3:22-26; 8:1-3; 1 Korintiërs 15:3-4; 2 Korintiërs 5:19-21; Galaten 4:4-5; 1 Timoteüs 2:5-6; Hebreeën 4:14-15)

De Heilige Geest – God is altijd aanwezig.
De Heilige Geest is gelijkwaardig aan de Vader en de Zoon. Zijn aanwezigheid verzekert ons van onze relatie met Jezus Christus. Hij maakt de mens bewust van zijn/haar nood aan Jezus en helpt ons geestelijke waarheden te begrijpen. Hij leidt ons en helpt ons in het doen van wat juist is. Hij troost ons, geeft ons geestelijke gaven en maakt ons meer zoals Jezus. Hij geeft de christen kracht om te leven en te dienen.
(Psalm 139:7; Lucas 11:13; Johannes 14:16-17; 16:7-14; Handelingen 1:8; Romeinen 8:9-11, 14-16, 26-27; 1 Korintiërs 2:12;3:16; 2 Korintiërs 3:17; Galaten 5:25; Efeziërs 1:13-14;5:18)

Eeuwigheid – Ergens voor altijd.
De mens is geschapen om voor eeuwig te bestaan. Hij zal ofwel eeuwig gescheiden leven van God door de zonde ofwel eeuwig in eenheid leven met God door de vergeving en redding. Eeuwig gescheiden zijn van God is de hel. Eeuwig met God in eenheid leven is de hemel. Hemel en hel zijn plaatsen van eeuwig bestaan.
(Johannes 3:16, 36; Romeinen 6:23; 1 Johannes 2:25; 5:11-13; Openbaring 20:15)

De mens – De drager en houder van Gods beeld.
De mens is Gods hoogste creatie. Hij werd gecreëerd om relatie te hebben met God maar werd afgezonderd van die relatie door zijn vrijwillige ongehoorzaamheid. Daardoor worden alle mensen geboren met een “zondige” natuur. Zonde scheidt ons van God en is de oorzaak van vele problemen. De mens kan niet zelf door zijn eigen inspanningen het weer goed maken met God. De mens is geschapen naar het beeld van God. Ook al heeft elke persoon een geweldig potentieel om het goede te doen, door een houding van ongehoorzaamheid tegenover God is het beeld dat we dragen van God vervormd. Elke persoon is uniek geschapen, is waardig en verdient het om respect en liefde te ontvangen.
(Genesis 1:27-28; 3; Psalms 8:5-7; 32:1-5; Jesaja 53:5; 59:1-2; Romeinen 3:10, 23; 6:6; 7:14-25; 1 Korintiërs 15:20-22; Efeziërs 2:1-10; Kolossenzen 1:21-22)

Redding – Gods enige manier.
Redding is een geschenk van God aan de mens en kan niet verdiend worden door eigen inspanningen of goede daden. Gods offer van Jezus aan het kruis is de enige weg tot redding door vergeving van zonde. Redding vindt plaats wanneer mensen tot inkeer komen en hun vertrouwen stellen in de dood en opstanding van Jezus als een voldoende betaling voor hun zonde.
(Jesaja 53:5-6; 55:7; Matteüs 1:21; 28:5-7; Johannes 1:12; 3:16, 36; 5:24; 14:6; Handelingen 4:12; 16:30-31;Romeinen 1:16; 3:23-25; 5:1, 8-10; 6:23; Efeziërs 2:8-9)

De kerk – Gods ontwerp voor gemeenschap.
De kerk is een lokale gemeenschap van gelovigen verenigd door het geloof in Christus en met Hem aan het hoofd. Ze is toegewijd aan het onderwijs van Jezus, aan het volgen van Zijn principes en het bekendmaken van het evangelie aan de wereld. De kerk werkt samen in liefde en eenheid met als ultieme doel om God te verheerlijken. De Kerk met grote K is het geheel van iedereen op aarde die gelooft in Christus.
(Matteüs 16:18-19; 28:19; Handelingen 1:8; 2:41-47; 1 Korintiërs 12:4-28; Efeziërs 1:22-23; 3:10; 5:22-32; Kolossenzen 1:18; 3:15; 1 Timoteüs 3:15; 1 Petrus 2:9-10)

Doop – De publieke verklaring.
Doop door onderdompeling symboliseert de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus. Het is de publieke verklaring van een christen dat hij Jezus Christus heeft geaccepteerd als zijn persoonlijke Redder. De doop redt een gelovige niet maar het toont aan anderen dat hij gered is. Ook al is de doop niet vereist voor de redding, het is een bijbelse opdracht waarbij de gelovige zijn liefde en zijn gehoorzaamheid aan Christus toont.
(Matteüs 28:19; Handelingen 2:41;Kolossenzen 2:12)

Avondmaal – De herdenking van het verbond.
Het avondmaal is een instructie door Jezus Christus aan de gelovigen gegeven om Zijn offer te herdenken en het nieuwe verbond te symboliseren. Het brood en de wijn/druivensap zijn symbolen voor Jezus’ lichaam en bloed. Het avondmaal is geen middel tot redding, enkel een herdenking aan het offer van Jezus voor onze redding.
(Matteüs 26:26-28; Marcus 14:22-24; Lucas 22:19-20; 1 Korintiërs 11:23-29)

Onze waarden

Binnen CLC Leuven hebben we 5 waarden die samen onze cultuur als kerk en als organisatie bepalen. Je zou kunnen zeggen dat ze samen de persoonlijkheid van CLC Leuven vormen. Het zijn overtuigingen, normen, en houdingen die ons leiden in hoe we met elkaar omgaan en hoe we als kerk functioneren.

God en anderen eerst zetten is onze levensstijl.
Vanuit onze liefde voor God en onze medemens willen we God en anderen voorrang geven op onze eigen wensen, plannen en verlangens. Onze relatie met God krijgt de allereerste prioriteit. Alles wat we doen is vanuit Hem, door Hem, en voor Hem.
(Mattheüs 6:33; Mattheüs 22:36-40; Johannes 15:4-5; 1 Johannes 3:16; Filippenzen 2:3-4)

Bidden is onze eerste reactie.
Gebed is onze eerste reactie niet onze laatste toevlucht. We geloven dat gebed de motor is die het verschil maakt. Alles en iedereen wordt gedragen dankzij gebed. Gebed vormt de basis in onze relatie met God.
(1 Thessalonicenzen 5:17; Filippenzen 4:6; Jakobus. 4:2; Johannes 15:4-5; 2 Kronieken 7:14; Mattheüs 7:7-11; Jakobus. 5:13-18)

Vrijgevigheid is ons antwoord.
Geven en dienen is onze tweede natuur. We staan graag klaar voor elkaar en de maatschappij rondom ons. Het is ons antwoord op de liefde van God voor ons en de liefde van ons voor anderen.
(2 Korinthiërs 8:7; Handelingen 20:35; 1 Petrus 4:10; 2 Korinthiërs 9:6-11; 1 Timotheüs 6:18-19)

Eren is onze keuze.
Omdat God het beste gaf dat Hij had, eren we Hem door ook het beste van onszelf te geven. We eren diegenen boven ons, onder ons en rondom ons. We geloven dat wat het minste lijkt van onschatbare waarde is in Gods ogen.
(1 Korinthiërs 10:31;1 Petrus 2:17; 1 Thessalonicenzen 5:12-13; Romeinen 12:10; Romeinen 13:6-7; Efeziërs 5:33-6:1-9)

De hemel vullen is onze prioriteit.
Ons grootste verlangen is om door te geven wat we zelf ontvangen hebben. We geloven dat de kerk bestaat om mensen dichter bij God te brengen. Geloven stopt niet bij ons alleen. We zijn steeds op zoek naar die ene.
(Mattheüs 28:19; Marcus 16:15; Lucas 15:4-7; 1 Korinthiërs 10:33; Efeziërs 6:19)

Onze wens voor jou

Onze wens voor jou is dat je een leven met voldoening kan gaan leiden door God te leren kennen, vrijheid te vinden, je doel in dit leven te ontdekken en het verschil te kunnen gaan maken. Daarnaast wensen we je ook eerlijke en authentieke vriendschappen toe waar je jezelf kan zijn.


We zijn allemaal op zoek naar voldoening.

We zijn allemaal verschillend maar één ding hebben we gemeenschappelijk: elke mens is op zoek naar voldoening in zijn of haar leven. We zoeken het op verschillende plaatsen en manieren maar zelden vindt iemand échte voldoening. Uiteraard zijn er momenten waarbij we ons goed voelen en we het gevoel hebben dat we echt voldoening hebben. Maar zo gauw dat gevoel is gekomen, is het ook weer weg. Het enige dat overblijft is een knagend gevoel van “is dit het nu?”.

We zijn allemaal op zoek naar aanvaarding, waardevol zijn, betekenisvol zijn, mooi zijn, geliefd zijn, … Of je het je realiseert of niet maar deze zoektocht naar volheid heeft ons gevormd. Je kent dat gevoel wel… Je zou alles willen doen en geven om toch maar een beetje mooier, rijker, succesvoller, machtiger, zekerder, misschien zelfs wel meer geliefd te zijn.

Het is zo makkelijk om te denken:

 • “Als ik dit had, dan zou ik me iemand voelen.”
 • “Als ik dit kan doen, dan heb ik iets bereikt in mijn leven.”
 • “Als ik had wat zij hebben, dan zou ik gelukkig zijn.”
 • “Als ik wat meer geld zou hebben, dan zou ik eindelijk voldoening hebben.”
 • “Als ik die promotie zou krijgen, dan zou ik mij gewaardeerd voelen.”
 • “Als ik ervoor kan zorgen dat die persoon van mij houdt, dan zou ik mij eindelijk zeker voelen.”

Maar vroeg of laat ontdekken we de pijnlijke waarheid dat hoe mooi, hoe rijk, hoe machtig en zelfs hoe geliefd we ook zijn, het is nooit genoeg. Het goede nieuws is: je hoeft zo niet te leven. Er is een andere weg.

Voldoening vind je bij Diegene die jou gemaakt heeft.
We kunnen voldoening vinden bij Diegene die ons gemaakt heeft en die een doel met ons leven heeft. Het is enkel als we God leren kennen en met ons hart terugkeren naar onze Schepper dat we écht vrijheid vinden, vrijheid van al die zaken die nu blijkbaar macht over ons hebben. Dan kunnen we het doel ontdekken dat God met ons heeft en kunnen we samen met anderen het verschil maken en verandering brengen.

In de Bijbel lezen we in Johannes 10:10 dat Jezus zegt dat Hij gekomen is om ons “het leven te geven in al zijn volheid”. Jezus belooft aan mensen die in Hem geloven en Hem volgen een leven van voldoening, met blijdschap en met betekenisvolle activiteiten.

In tegenstelling tot wat velen denken, is een leven met God nooit bedoeld als een saai, levenloos en zwaar bestaan. Het is geen leven van moeten en niet meer mogen. Het leven dat God voor de mensen voor ogen had, en heeft, is een leven van vrijheid en voldoening.

Immers, wanneer we leven met voldoening, brengt dit blijdschap en eer aan God. Kerkleider en theoloog John Piper omschreef het ooit als volgt: “God wordt volkomen verheerlijkt in ons als wij volkomen voldoening vinden in Hem“.

Het leven is hard, maar God is goed.
Is een leven van voldoening dan een zorgeloos leven? Meestal niet, omdat het leven meestal niet zorgeloos is. Mensen knappen vaak af op het geloof (of op God) omdat ze niet begrijpen waarom God, als Hij bestaat, bepaalde dingen toelaat. Begrijpelijk want vaak denken we: “het leven is fijn maar God niet”. Het tegendeel is waar: het leven is hard, maar God is goed. God is geen bescherming tegen moeilijkheden of nare gebeurtenissen in het leven maar wel een hulp in en door de moeilijkheden.

Hoe vind ik dat leven met voldoening?
Op de weg naar een leven met voldoening zien we drie stappen:

1. Ken God.
De eerste stap is God leren kennen. Hij heeft jou gemaakt en met een specifiek doel, het is dus logisch dat je daar begint. Zonder God te leren kennen en de beslissing te nemen om Hem te volgen, hebben de andere stappen geen zin.

2. Vind vrijheid.
Wanneer we God hebben leren kennen, is vrijheid vinden de volgende stap. Vaak denken we dat geloven synoniem is met het einde van onze vrijheid maar het tegendeel is waar. God wil jou juist de vrijheid geven om het leven te leiden dat Hij met jou bedoeld heeft.

3. Maak het verschil.
Voldoening ervaren we niet door aan de zijlijn te staan maar juist door ons met onze talenten en passies in te zetten in dienst van anderen en als onderdeel van een team. De mens is ontworpen om deel te zijn van iets groters: een beweging, een missie, een groter doel, … Zou dit niet de kerk kunnen zijn?

Wat is jouw volgende stap op weg naar een leven met voldoening?